HOME

 

ประวัติการฝึกคอบร้าโกลด์

        หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประเทศไทยได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศชาติพันธมิตรเพิ่มมากขึ้น  ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นชาติพันธมิตรชาติหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างแน่นแฟ้น เริ่มจากการฝึกผสมยกพลขึ้นบกระหว่างกองทัพเรือไทยกับกองทัพและบัญชาการนาวิกโยธินสหรัฐฯ ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๙  ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ เพื่อให้การฝึกมีลักษณะบูรณาการมากยิ่งขึ้น กองทัพเรือจึงได้รวมการฝึกของกองทัพเรือและกองทัพเรือสหรัฐหลายรหัสการฝึกเข้าด้วยกัน กำหนดเป็นรหัสการฝึกใหม่เรียกว่า “คอบร้าโกลด์ ๘๒”  โดยกองทัพอากาศได้จัดกำลังเข้ารับการฝึกด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกร่วมและผสมในประเทศไทย  ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๖  กองทัพบกได้จัดหน่วยรบพิเศษเข้าร่วมการฝึกด้วย ทำให้การฝึกภายใต้รหัสคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกร่วมและผสม ที่มีทุกเหล่าทัพเข้าร่วมฝึกเป็นครั้งแรก ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ กองบัญชาการทหารสูงสุดเห็นว่าการฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกที่มีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง ประกอบกับมีกำลังจากทุกเหล่าทัพเข้าร่วมฝึก ดังนั้นเพื่อให้การฝึกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้เข้ามารับผิดชอบในการจัดการฝึกตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ ภายใต้รหัสการฝึกว่า “คอบร้าโกลด์ ๘๖” เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีที่ ๒๕ ของความเข้าใจ และความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้น และพร้อมที่รักษาสันติภาพในภูมิภาคส่วนนี้ของกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐภายใต้รหัสการฝึก “คอบร้าโกลด์”

        การฝึกคอบร้าโกลด์ โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกหน่วยทหารในการปฏิบัติการรบตามแบบ โดยใช้กำลังขนาดใหญ่ระดับกองกำลังเฉพาะกิจร่วมและผสม  ระดับกองทัพน้อยเข้าปฏิบัติการในยุทธบริเวณ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ภายใต้รหัสการฝึก “คอบร้าโกลด์ ๒๐๐๐”  เนื่องจากสถานการณ์ของโลกและภูมิภาคเปลี่ยนแปลงไป  โดยแนวโน้มของการเกิดสงครามขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้น้อย  การเกิดวกฤตการณ์ทางภัยธรรมชาติ และอื่น ๆ ทำให้ทหารมีภารกิจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการบ ดังนั้นเพื่อให้กำลังทหารพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเพิ่มเติมรูปแบบการฝึกจากเดิมเป็นการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงครามในลักษณะการปฏิบัติการภายใต้กรอบของสหประชาชาติ พร้อมทั้งขยายขอบเขตการฝึกปัญหาที่บังคับการจากการฝึกแบบทวิภาคีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐฯเป็นการฝึกพหุภาคี คือ กองทัพสิงคโปร์เข้าร่วมการฝึกอีกหนึ่งชาติ  ส่วนการฝึกภาคสนามและภาคทะเลยังเป็นการฝึกทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น  นอกจากนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสจึงเปิดโอกาสให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สนใจจัดผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกได้ทั้งในขั้นการวางแผน และขั้นการฝึกปัญหาที่บังคับการ โดยในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๐๔ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ มีประเทศเข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการรวม ๕ ชาติ คือ ฟิลิปปินส์ และมองโกเลีย ที่ได้รับเชิญร่วมการฝึกเพิ่มอีก ๒ ชาติ)

        ถึงแม้ว่าการฝึกคอบร้าโกลด์จะมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมตามที่กล่าวแล้วก็ตาม แต่เมื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงทางธรรมชาติ กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ก็ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการฝึกไปให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งตรงกับการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๐๕  กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ มีความเห็นสอดคล้องที่จะเปลี่ยนจากการฝึกปัญหาที่บังคับการ เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนหลังภัยพิบัติ และการฝึกฝ่ายเสนาธิการผสมในกองกำลังเฉพาะกิจผสมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกเพียง ๔ ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และญี่ปุ่น

        นอกเหนือจากการฝึกที่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญแล้ว การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ฝึกให้ดีขึ้น โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฝึกเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่การฝึกครั้งแรกเป็นต้นมา  การปฏิบัติเป็นลักษณะทวิภาคีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐฯ  โดยในห้วงแรกจนถึงการฝึกคอบร้าโกลด์ ๙๐ เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขุดบ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษา บริการตรวจสุขภาพ ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งฝ่ายสหรัฐฯ จะสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้าง ค่ายา และเวชภัณฑ์ ให้กับฝ่ายไทยที่จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกัน  นอกจากนี้ยังเสริมด้วยการปฏิบัติการจิตวิทยา โดยจัดหมวดปฏิบัติการจิตวิทยา ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ให้บริการทางการแพทย์  ต่อมานับตั้งแต่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๙๑ เป็นต้นมา  จนถึงปัจจุบันรูปแบบการช่วยเหลือโดยการพัฒนาแหล่งน้ำได้เปลี่ยนเป็นการฝึกสร้างอาคารอเนกประสงค์แทน ทั้งนี้เพื่อให้หมู่บ้านเป้าหมายมีอาคารไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนโครงการแพทย์และการปฏิบัติการจิตวิทยายังคงไว้เช่นเดิม

        จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติงาน ๒๕ ปี ที่ผ่านมากองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกในพื้นที่ต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกทั้ง ๔ กองทัพภาคทั่วไประเทศ ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะอยู่ห่างไกลความเจริญ หรือมีความยากลำบากในการเดินทางเข้าพื้นที่เพียงไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวมีดังนี้
        
พื้นที่กองทัพภาคที่ ๑ ได้แก่ ลพบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์
        
พื้นที่กองทัพภาคที่ ๒ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี
        
พื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ได้แก่ นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน
        
พื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา ปัตตานี พังงา

        นอกจากนี้พื้นที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ ในพื้นที่ ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ก็มีโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกเข้าดำเนินการเป็นประจำทุกปีเช่นเดียวกัน

        สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดการฝึกในแต่ละปีก็คือ พิธีส่งมอบอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมักจะดำเนินการในวันเดียวกับพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์เสมอ โดยประธานในพิธีปิดการฝึกของไทยและสหรัฐฯ ได้ร่วมกันทำพิธีส่งมอบสิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมอบแก่ชุมชนใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนต่อไป

        ผลที่คาดหวังจากการฝึก

        สิ่งที่สำคัญซึ่งได้รับจากการฝึกในครั้งนี้คือ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของกำลังพลกองทัพไทยทุกส่วนตั้งแต่ขั้นการวางแผนในการปฏิบัติการของกำลังทางบก กำลังทางเรือ กำลังทางอากาศ และกำลังหน่วยรบพิเศษได้เรียนรู้หลักนิยม แนวความคิด และเทคนิคในการปฏิบัติการต่าง ๆ ตลอดจนบทเรียนจากการปฏิบัติการจริงของมิตรประเทศ เพื่อนำกลับมาประยุกต์ใช้ในกองทัพไทย  นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ของทหารไทยในการปฏิบัติการร่วมกับมิตรประเทศในการวางแผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ เพื่อบริหารจัดการหลังสถานการณ์วิกฤตและสามารถตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ อาทิเช่น การต่อต้านการก่อการร้าย การบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ตลอดจนแนวความคิดในการจัดกำลังเฉพาะกิจสำหรับการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ

        แนวโน้มในอนาคต

        เนื่องจากสถานการณ์โลกและแนวความคิดของมนุษยชาติที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การฝึกคอบร้าโกลด์ ซึ่งดำเนินการติดต่อมาอย่างยาวนานถึง ๒๕ ปี ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจนถึงสงครามการก่อการร้าย มีการปรับขอบเขตการฝึก รวมทั้งเรื่องที่ทำการฝึกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกมาโดยตลอด อาทิ เช่น การปฏิบัติตามสงครามตามแบบ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การต่อสู้การก่อการร้าย การบรรเทาสาธารณภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ การบริหารจัดการภายหลังสถานการณ์วิกฤต การฝึกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ในกรอบของสหประชาชาติ และมีแนวโน้มที่การฝึกคอบร้าโกลด์จะทำให้เกิดความร่วมมือทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และปรับรูปแบบไปสู่การปฏิบัติการผสมหลายชาติ ทั้งการฝึกปัญหาที่บังคับการ และการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ซึ่งทำให้การฝึกคอบร้าโกลด์เป็นการฝึกแบบพหุภาคีอย่างแท้จริง

-------------------------------------

 

    ดูแลระบบโดย : ส่วนกรรมวิธีข้อมูล กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์
โทรศัพท์ : 0 2575 6331  โทร ทหาร : 5712387  E-mail : armsir@hotmail.com

Copyright @ 2009  All rights reserved.